Cigányság és jövőkép - 1. rész

Beszélgetés Bíró Andrással a cigányok magyarországi állapotáról 2012 döglesztő nyarán

__biro_andras_web.jpgBíró András, újságíró és lapszerkesztő, a forradalom után harminc évet töltött emigrációban, alapító főszerkesztője volt a FAO,  és az UNEP ENSZ család szervezetei - fejlesztési folyóiratainak. Negyedszázada történt hazajövetele óta megalapította és vezette az Autonómia alapítványt, kezdeményezte a Nemzeti és Kisebbségi Jogvédő Irodát, a C rádiót, a Tolerancia díjat. 1995-ben a romák körében végzett munkájáért az Alternatív Nobel díjban részesítették. Számos publikációja van a roma integráció témájában.

Bár a blogunk témájául szolgáló per július közepétől szeptember közepéig szünetelt, azért a cigányügy nem nyugodott meg Magyarországon. Sőt! A tágabb társadalmi környezetről kérdeztük az Alternatív Nobel-díjas Bíró Andrást.

„Azért sem vezetett társadalmi katarzishoz a rasszista gyilkosságsorozat, mert cigány egyének részéről megvalósított apró, vagy akár emberéletet veszélyeztető bűntettek tudatosan és szisztematikusan etnicizálódnak a neonácik sikeresen genetikai alapúvá tett diskurzusában. A kollektív bűnösség elfogadtatása különben sem nehéz feladat olyan társadalomban, amelyben múlt rendszerekben akár zsidókat, akár burzsujokat en bloc tettek meg minden baj okozóinak, de adott esetben rácokat, tótókat, svábokat is, csak ne kelljen saját bűneinkkel szembenézni.“

Vágvölgyi B. András: Hogy látod Magyarország társadalomlélektani állapotát, ha mondjuk a 100 egy jól működő skandináv ország volna és a nulla amikor Ruandában tuszik ölnek hutukat vagy fordítva. Milyen osztályzatot adnál a mai Magyarországnak?

Bíró András: 35-öt.

VBA: Tehát azt mondod, hogy a legalsó egyharmadba még nem ért le. Az mi lenne? Polgárháború?

BA: A legalsó egyharmad nem a polgárháború, inkább lokális konfliktusokba merevedett társadalom. A romákról alkotott képben szerintem zsigeri a megkülönböztetés, a rasszizmus elemei böfögnek fel. Intenzitása változik a századok során, de úgy tűnik különösen krízises időszakban, ismét előtör. A háború előtt irányukban egy paternalista típusú attitűd volt az általános. Akkor, de még 45 után is cigányok főleg a szolgáltatásaikkal részesei voltak a 'helyi GDP' létrejöttének. Ki voltak rekesztve, nem tartoztak a mi kategóriájába, de mindenképp hasznosak voltak a helyi közösség számára, ők meg sokszor bár afrikai szinten, de meg tudtak élni. Számuk, valamint marginalitásuk és alávetettségük nem okozott társadalmi feszültséget, sőt zenészeik sokszor a pszichoanalitikus szerepét töltötték be, akinek a kocsmában az ember kiönthette a lelkét. Ez az egyik.

A másik a cigányság életmódjában történ erőszakos modernizáció, amiről úgyszólván sosem esik szó. A radikális változás akkor állt be, amikor a hatvanas évek integrációs projektje a szolgáltatásokból - évszázados megélhetési tevékenységből - a termelésbe irányította át a felnőtt roma lakosságot. Ezzel megnyílt a magyar társadalomba való betagolásának eddig ismeretlen útja. Biztos munkahely, a gyerek az iskolában, később a lakás a putri helyett azzal is járt, hogy pont annyi szabadságot engedélyezett a rendszer, mint minden más polgárnak. Az is új jelenség volt, hogy amikor befejeződött a munkanap, akkor „gádzsó“ melósokkal közösen, ugyanabban a kocsmában itták meg a pofa sört. Tehát olyan társadalmi kommunikáció jött létre, amely nem zárta ki a lenézést, a róluk szóló viccelődést, de a konfliktust, a feszültséget igen. A konfliktus mai, beteges szintjét – és ez ismert, banális megállapítás – az okozza főképp, hogy bár másfél-két generáción át munkakultúrája, valamelyest életmódja is mindinkább közeledett a többségihez, a piacgazdaság berobbanásával ismét kidobtuk őket a társadalom peremére, a nihilbe. Ez természetesem azzal is járt, hogy a hagyományos megélhetési technikák felértékelődjenek körükben.

VBA: 2050-ben a lakosság 15% lesz roma.

BA: És a fiatalok, az iskolába járók között pedig jelentősen több is lesz, mint 15%. A romák demográfiai piramisa harmadik világi típusú, a többségé meg a fejére fordított gúla. Ezeket a dimenziókat továbbra is félresöpri a közbeszéd, de a kormányzat is már több mint 20 éve ezt teszi.  Amikor a gazdasági növekedés fő akadályaként a munkaképes lakosság csökkenését elismerik, akkor sem a romák bevonását látják megoldásként, hanem keletről terveznek importálni munkaerőt.

Mára már olyan helyzet jött létre, amelyben drámai slumosodásról beszélhetünk. Elmész egy faluba, és ott látod lődörögni az utcán a 15-16 éves fiúkat munka, perspektíva nélkül. Ne csodálkozzunk, ha az ilyen állapotok öngerjesztő konfliktusokat eredményeznek. A média számára éppúgy, mint a többség szemében ez a téma púp a háton. Ha az aktualitás a roma gyilkosságokat, vagy éppen jobbikosok grasszálását teszi képernyőre, akkor másról sem hallunk. Talán néha látni egy-egy szívszorongató riportfilmet falusi gettókról, fogatlan asszonyokról, és vékony dongájú rajkókról, de ez minden.

VBA: Annyiban azért ellent mondanék ennek, hogy a kereskedelmi televíziókban állandóan próbálnak „díszcigányokat” és romacelebeket betenni a műsorokba, ami szerintem inkább kártékony, mint hasznos.

BA: Így igaz. Épp tegnap este láttam a tv-ben a cigány nóták királynőjének  vacsora meghívottjai rafinált, esztetikus dőzsölését. Hidd el, ha bennem minimális cigánygyűlölet élne, akkor ettől a látványtól meghatványozódna. Én viszont azt szeretném látni, hogy a politikai vitaműsorokban egy pár roma értelmiségi szerepeljen, és mint  ilyen szól hozzá közös ügyeinkhez.

VBA: Nekem régi problémám, hogy egyetlen magyar televíziónak sincs roma műsorvezetője, úgy, hogy afrikai származású időjárásjelentője pedig van.

BA: Azt gondolom, nem kívánnak nézettséget veszteni. Úgy tűnik a cigány, mint bűnbak toposza, a neo-náci diskurzus hatására győzedelmeskedett és alig talál ellensúlyt a közbeszédben. Sajnálatosan a romák politikai láthatatlansága, a kormány - szerintem cinkos - semlegessége a Gárda grasszállások ügyében, a ballib tehetetlensége, egyelőre patthelyzetet eredményez. Azért hangzik az említett 35%-os érték pesszimistának, mert nem látom azokat a társadalmi-politikai elemeket, amelyek ezt a trendet megfordítanák.   

VBA: Hollandiát a hatvanas évektől úgy ismertük meg, mint a liberalizmus bástyáját, egy különösen szabad és befogadó közeget. Aztán jöttek az ottani politikai gyilkosságok a 2000-es években, és a holland társadalom némileg megváltozott. Hollandiát ugyanezen a skálán hova helyeznéd el?

BA: 20 évvel ezelőtt 82-85-re, most 50 alá. Egy általános jelenséget észlelünk az érett demokráciákban is, mivel a globalizáció okozta gazdasági stagnálást, az „extracommuniari”,  - ahogyan az olaszok hívják őket - a színes bőrű, migránsok tömegeinek növekvő hullámai, beleértve román és bolgár romákat, nem beszélve a növekvő munkanélküliségről és a prekaritátus-ról, a mindezt elszenvedő társadalmak toleranciája, tűrőképessége határait kezdi túlhágni. A prekaritás viszonylag új jelenség: a biztonság hiányáról, a kiszámíthatatlanságról szól, amely a munkaerő legkülönbözőbb rétegeit, az idénymunkásoktól az időlegesen alkalmazott tanáron vagy világosítón keresztül a nemzetközi szervezetek jól fizetett konzultánsig foglalja magában. Mintha egy új társadalmi osztály jönne létre, állítja többek között Guy Standing szociológus, amelyben strukturális módon állandósul a munkaviszony bizonytalansági állapota. Nálunk az orbáni munkatörvénykönyv übereli ezt a filozófiát, hiszen legitimálja az indokolás nélküli felmondást, és közmunkával kívánja megszüntetni a munkanélküliséget.

VBA: Az orbáni politikának is van egy olyan vonala, amely az európai válságra próbál meg valamilyen választ adni. Szerintem rossz választ, de próbál valamiféle választ adni. Ott kanyarodnék vissza főtémánkhoz, hogy több írásodban elemezted: itt a rasszista beszéd van az egyik szélen, a másik szélen pedig az amerikai akadémiai világból átvett PC (politikailag korrekt) beszéd. Amikor húsz éve először meghallottam, hogy vertically challenged, ami valójában törpét jelent, akkor azt mulatságos dolognak tartottam. Aztán ennek lett egyfajta kultúrája Magyarországon és általában erre szokás mondani, hogy a „rózsadombi jogvédők“ nyelvezete ez. A Jobbik egy létező társadalmi problémára ad rossz és veszélyes választ, de foglalkozik valami olyasmivel, amivel a politikai spektrum nem szélsőjobboldala nem nagyon tud mit kezdeni. Hol volna nyelvileg az, ami a rasszista retorika és az elidegenítő PC-ség között üdvözítő nyelvezet volna a közbeszéd, a köznyelv és a közvélemény számára?

BA: Nem akarok pedánsnak tűnni, de akarni nem lehet az „üdvözítő nyelvezetet”, a kódok, jelentések társadalmi-történelmi folyamatok termékei. Vissza kell utalnom a kezdeti megállapításomra a cigányokkal szembeni zsigeri megkülönböztetés tradíciójára. De a cigányság és elitjének közelmúltja sem maradhat ki a képből, mivel a régi mondás szerint: ketten kellenek a tangóhoz.

Tényszerű megállapítással kezdem, 90-ben a roma értelmiség szűk csoportjának sem volt egyöntetű képe a közösség jövőjéről. Autonómia? Integráció? Asszimiláció? Hiszen az akkulturáció, legalábbis a többségi romungróknál az eredeti nyelv elvesztése már a Monarchia meghatározta időszakában dölt el, ami az asszimilációnak első lépcsőfoka. A cigánynak tartott közösség a tartós marginális  életforma keretei között is fenntartotta a nyelvi és szub-etnikai csoportulások differenciált identitásait. Ez az egyik alapvető akadálya egy összroma tudat kialakulásank. Negatív önképben nincs hiány, mivel az évszázados megkülönböztetésnek, lekicsinylésnek pszichikai hatásai nyilván hosszú életűek. Nem romaspecifikus jelenség ez, valamennyi gyarmatosított, kirekesztett csoportnál megtalálható. Ez is magyarázza a roma elit dilemmáját, amellett hogy egyéneiből sem halt ki a parciális identitás tudata. A kisebbségi önkormányzat modellje elvben elősegíthette volna az összetnikai tudat építését, de nem tette. Ennek hosszú a története.

Ahhoz, hogy a partneri, vízszintes viszony 'kikényszerítse' a valóságos PC-séget, ahogy mondod, ahhoz a partnerek kölcsönös elismerése kell. Más szóval erős, összetnikai identitású és szervezettségű roma hang lenne szükséges. Mivel ez nem jött létre, a romákkal együtt érző, frusztrált többségi értelmiség ellenpontként ab ovo tagad minden kritikai hangot - akkor is, ha annak elemzése, megértése alapot nyújtana talán realistább, hatékonyabb akciókra - nehogy a cigányellenes jobboldal ezekből érveket kovácsoljon. Mindemellett jósága önelégült magasságából ítélkezik, és gyorsan lerasszistázza azt is, akivel inkább vitatkoznia kellene.

VBA: A zsidó asszimiláció nem példa? Értem én, hogy társadalmilag ez nagyon más szituáció, de mégis, nem lehetne minta a roma társadalom számára? Vagy túlságosan számos már ehhez a roma társadalom?

BA: Nem hiszem, hogy számszerűség kérdése lenne. Inkább a történelmileg meghatározott imperativusz hiánya az ok. Hiszen amikor a régi átkos rendszere a képzetlen munkaerő hiányát volt kénytelen pótolni, akkor azonnal megtalálta a romákat és erőszakot sem mellőző integráló politikát folytatott irányukban. Azonban a neo-asszimilációs kísérlet kárászéletű maradt. Hiszen a piacgazdaság jóvoltából újra a peremre szorultak.  Szerintem a cigány közösségnek ki kell izzadnia magából az etnikai-politikai tudatot és láthatóságot ahhoz, hogy választójoggal rendelkező polgárokként érdekeiket politikailag képviselhetővé, elfogadhatóvá tudják tenni.

VBA: Egy cigánypártra gondolsz?

BA: Egy, a télen megjelenő könyvben, amely inkább vitafórum, mint a problémát megoldó írásmű, kezdetben egy párt szükségességét fogalmazom meg, azonban a vita meggyőzött arról, hogy álláspontom túlzottan rigid. Az fontos, hogy demokratikus legalitással rendelkező képviselet jöjjön létre, akár párt, akár pártok, akár mozgalom. A fontos az, hogy erős alapszerveztekre, aktív roma részvételre támaszkodjon. Ezt a gondolatot szorgalmaztam most már 20 éve, vagyis hogy a képviselet demokratikus legitimitás nélkül nem válhat hatékonnyá, de ahogyan látom, nem sok sikerrel.

VBA: Nézzük meg ezt a dolgot település-szociológiailag! Magyarországon az egy furcsaság a világ kisebbségi dolgaihoz képest, hogy nem városi, hanem falusi gettók vannak. Ami a problémát kevésbé ellenőrizhetővé teszi. Egy Dél-Bronx-szerű valamit a rendőrség azért - miután néhány négyzetkilométerről van szó -, jobban felügyelet alatt tud tartani, míg egy szétszórt, egyharmad országot kitevő valamit sokkal kevésbé. Nem is tudom, hogy ez a Jobbik ötlete volt, vagy a Budaházyé, de megjelent olyan politikai gondolat, hogy Észak-kelet Magyarországból ki kellene hasítani egy területet, tulajdonképpen egy Gázai övezetet csinálni, falusi romagettóvá kéne tenni. Apokaliptikus filmek szoktak arról szólni, hogy akkor most betelepítik valahova a nem tudom kicsodákat, ez elég szörnyű gondolat. Ugyanakkor Északkelet Magyarországon valóban a roma probléma máshogy jelentkezik, mint mondjuk a Nyugat-Dunántúlon.

BA: Minden hasonló elképzelés eddig koncentrációs táborokkal végződött. A náciknál ugyanez volt, kezdetben csak egy területre gondolták elkülöníteni a zsidókat. Birobidzsan kisérlete a Szovjetunióban szintén megbukott, de a csecsenek embertelen kitelepítése a háború után máig tartó bosszút tart életben. Ezek tökéletesen őrült elképzelések. Remélhetőleg Magyarországon megvalósíthatatlanok. A romák területi koncentrációja egybeesik - nem véletlenül - a gazdaságilag legelmaradottabb régiókkal, ahol a nem-romák szegénysége vetekedik a romáékkal. A válasz nyilván egy New Deal típusú, komplex fejlesztési politika lenne, de mi bizony nem fogjuk az imperialisták útját járni...

VBA: Egy nem túl régi interjúdban szó volt a feltételes készpénz transzferről, ami együttműködési hajlandóságot feltételez. Viszont itt megint csak az van, hogy van valamiféle feltételszabás, aminek viszont van egy olyan hangsúlya vagy atmoszférája, hogy ez valamiféle büntetésből történik, egyfajta jogmegvonás ez a többségi társadalom részéről. Ez hosszútávon nem jelent problémát?

BA: A monoki modell rasszista indítékú. Szellemisége kimondatlanul is kvadrál a Fidesz szociálpolitikai vonalával, technikája az erőszak és a delikvensek éhhalál közeli szinten tartása. A jóléti társadalmakban gyakorolt transzferek sok ok miatt régi formájukban mára fönntarthatatlanok. A kérdés az, hogy mennyire humánus, társadalmilag igazságos módon kell reformálni a struktúrát?  A Fidesz válasza azért is anakronisztikus, mert a szegényeket, lásd Lázár János mondását, véglegesen a lúzerek kategóriába sorolja. Bár ki nem mondottan, a mai hatalom társadalomstratégiája a Horthy idők keresztény középosztály modelljét, mint a nemzet gerincét tartja kívánatosnak, amellyel óhatatlanul erős társadalmi polarizálódás jár.

Nem szakmán a szociálpolitka, így nehéz érdemlegesen válaszolnom kérdésedre. Annyit azonban állíthatok az Autonómia Alapítvány tapasztalatából, hogy a romák, a szegények, a marginálisok integrációját nem lehet parancsuralmi módszerekkel elérni. A kilencvenes évek elején öt év alatt több száz helyi cigánycsoportnak adtunk kölcsönt, - akiknek ugyebár „a vérükben van a csalás, lopás“ - és hogy-hogy nem 70%-ban, és időben, visszafizették azokat. Jövedelemszerző projekteket finanszíroztunk, kényesen vigyázva arra, hogy ők maguk fogalmazzák meg a projekt célját, megvalósításának módját. Megállapodásaink, szerződéseink aláírását több alkalommal, sokszor hosszan tartó párbeszédek előzték meg, mígnem mindkét rész számára megnyugtatóan formalizálódtak projektté. A siker titka egyszerű: birtokba vették, magukénak tartották a projektet és ennek alapján cselekedtek. Természetesen mindkét részről sok, ismerethiány okozta hibával és félreértéssel találkoztunk. Voltak vezetők, akik „privatizálták” a kölcsönöket, ezek bíróság előtt feleltek tetteikért. Mi nem „jókként” hanem partnerként igyekeztünk viselkedni, ami kezdetben sokaknak hihetetlennek, szokatlannak tűnt, de előlegezett bizalmunk jó befektetésnek bizonyult. Mutass nekem egy bankot, pláne manapság, amely hasonló visszatérítési rátával dicsekedhet!

A bejegyzésben látható kép innen származik.

102 komment

· 1 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://ciganyvadaszat-per.blog.hu/api/trackback/id/tr224761195

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Már a Csodák Palotáját is elveszik tőlünk? 2012.09.07. 14:05:03

Vajon mi állhat a Csodák Palotája bezárása mögött? A Simicska-Nyerges birodalom újabb koncszerzési kísérlete? Az "elmúltnyolcév" utolsó maradványainak eltávolítása a NER-ből? Netán izraeli csoportok által irányított agyelszívás?   Az utóbbi i...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

torrentisz 2012.09.07. 14:35:32

Kötelező darab.
Szaniszló kismonológja
www.youtube.com/watch?v=FMIXR6NxydM&feature=player_embedded

Még annyit.
10 erőszakos cselekményből, 8-ban cigány az elkovető

sanyix 2012.09.07. 15:04:01

index.hu/belfold/2012/09/07/harman_utottek_egy_tanarnot_tornanadaskan/

ők is biztosan svéd bevándorlók lehetnek. És ilyen hírt kb minden nap találni.
zsigeri ráászizmus, az bazmeg.

tusuanzen 2012.09.07. 15:22:48

mikor derül már végre ki, hogy melyik titkosszolgálat rendelte meg ezt az egész mészárlást?
Mivel, ha ennyire egyértelmű, hogy a debreceni csapat volt(dns,stb),akkor miért nem született még ítélet????

bigthereal 2012.09.07. 15:32:18

mi is történt szerdán?

index.hu/belfold/2012/09/07/harman_utottek_egy_tanarnot_tornanadaskan/

vajon kik lehettek ezek, norvég vendégmunkások?

szegények...

karit 2012.09.07. 15:39:57

Hiába a szemellenzős PR, amikor egy cikkben csoportos elkövetés szerepel és a fél falu ráront az áldozatra méteres kardokkal meg botokkal, tegye fel a kezét, aki másra gondol. Az sem véd meg, ha az illető hatósági személy.

index.hu/belfold/2012/09/07/eloleptetik_a_megvert_rendort/

Egyre kevesebben lesznek kénytelenek eltartani egyre többeket, ennek ellenére semmi kézzelfogható hosszú távú program, csak a vérlázítóan demagóg bullshit.

Közben félelem, magyar gárda, roma gárda, középkori lincshangulat, zámolyi celebromák miatti hágai magas ló, kanadai fejvakarás, francia, olasz kitoloncolás, 14 évesen már kétgyerekes anyák, kölcsönös gyűlölet, akkor vagy jólnevelt puja, ha már loptál a magyaroktól és és és... Hová vezet ez, emberek?

bm613 · http://izland2009.blog.hu 2012.09.07. 16:00:41

@IDKFA: Nem sokan tudnak nála többet a cigányokról. Nézz utána, ki ő, és utána kritizáld. Biztos találsz rá okot, hiszen ő sem lehet tökéletes, nem lehet mindenben igaza, de hamisan ne mondj rá rosszat.

A többiek meg szokás szerint simán keverik a "bűnözők nagy része cigány" kijelentést (ami sajnos igaz, más kérdés, hogy a hozzájuk hasonló nyomorban élő bármilyen népcsoportról elmondható bárhol a világban) azzal, hogy a "cigányok nagy része bűnöző". Pedig nagyon nem ugyanaz a kettő, és ebből az egyes politikai erők által tudatosan végzett csúsztatásból ered az egyre jobban terjedő rasszizmus.
Számoljunk egy picit:
tegyük fel, hogy van az országban 500 000 cigány és 9 500 000 "fehér" (magyart nem írok megkülönböztető kategóriaként, mert a cigány honfitársaink nagy része is annak tartja magát), ezek kb. reális számok
szintén tegyük fel, hogy a rablók, tolvajok, ilyesmik közt akad 10 000 cigány és 5 000 magyar (ez már nagyon kb., de talán nem állhat messze a valóságtól)
akkor ezeknek a bűnözőknek kétharmada cigány, tehát igaz, hogy a többségük az
de a cigányoknak ez akkor is csak 2 %-át teszi ki, ezt vegyétek észre!
és ha akár 100 000-re növeljük a számításban a bűnöző cigányok számát (ami már teljesen irreális, ennyi bűnöző teljesen lehetetlenné tenné az életet az országban, nem csak egy-egy faluban, mert ahhoz elég néhány gazember), még az is csak az egyötödüket jelentené, akkor sem bélyegezhetnénk meg érte a többi négyötödöt
remélem, érthető voltam...

Ati26 2012.09.07. 16:01:07

cigányvadászatper... szánalmas.

" Azért hangzik az említett 35%-os érték pesszimistának, mert nem látom azokat a társadalmi-politikai elemeket, amelyek ezt a trendet megfordítanák. "

A trendet a cigányoknak kéne megfordítani nem ajvékolni meg a fehéreket hibáztatni mindenért. Érdekes módon ahova cigányok betelepülnek, ott felüti fejét a rasszizmus... ez is a mi hibánk tudom én jól. Sajnos befog telni a pohár, igaz az még jó messzi van de abban nem lesz köszönet, se cigánynak, se magyarnak, senkinek.

karlitoszka 2012.09.07. 16:01:27

a csótányokat el kell taposni.

tommybravo 2012.09.07. 16:15:21

Nem értem, miért engeditek a hozzászólásokat. A net söpredéke elég hamar megtalálja és elárasztja ezt a bejegyzést, és az a 35% rohamtempóban fog csökkenni.

Failer 2012.09.07. 16:18:11

@bm613: Mi számít bűnnek és hány jut el rendőrségi feljelentés után a bíróságig.. Ha minden cigány aki bűnt követ el, börtönben ülne (egyidőben) akkor lenne értelme annak amit írsz. De ameddig vetésforgóban járkálnak ki-be addig hülyeség ez..

Failer 2012.09.07. 16:19:24

@tommybravo: Pl, te? Látod ebben egyetértek veled..

moszkvicssluszkulcs 2012.09.07. 16:20:01

@tommybravo: Így van, ne szóljunk hozzá, sokkal jobb a lehúzott redőny mögött elméleteket gyártani, mint meghallgatni a net söpredék szavát. Mert ami igaz, az fáj...

renevol 2012.09.07. 16:21:05

"Sajnálatosan a romák politikai láthatatlansága, a kormány - szerintem cinkos - semlegessége a Gárda grasszállások ügyében, a ballib tehetetlensége, egyelőre patthelyzetet eredményez."

A "ballib tehetetlensége"? Pont annál a ballibnél (ami ma ugye a Parlamentben kizárólag az MSZP-t jelenti) vár valami pozitív változtatást ez a faszi, amely ballib kormányzása idején nem hogy egy szalmaszálat nem tett keresztbe azért, hogy bármi pozitív dolog történhessen a romákkal, de még kifejezetten ki is élezte, pusztán önös politikai céljai, hatalommegtartás, szavazatmaximalizálás elérése érdekében a cigányokkal szembeni gyűlölködést? Igenis az MSZP (= a "ballib" ma is "életben lévő" tagja) az egyik legeslegfőbb oka annak, hogy ma náciúthenger tapossa évek óta a magyar közbeszédet. Pont attól a "ballibtől" várná el ez a faszi a bármilyen pozitív aktivitást, akik saját seggüket bevédve elkezdtek mindenkire szórni a rasszista jelzőt, ezáltal sokmillió embert vérig sértve és immunissá téve a valódi rasszizmusra? Pont attól a "ballibtől", akik nem köztörvényes bűnelkövetőkként, hanem valamiféle politikai ellenfélként kezdték kezelni a TV-székház felgyújtóit? Pont attól a "ballibtől" várna el bármit is, amelyik pajzsként tartotta maga előtt a cigányokat és zsidókat, amikor őrá teljesen más, politikai okok miatt lett mérges az egész társadalom? Pont az a "ballib" lenne valamiféle pozitív változás letéteményese, akik állandóan rasszizmusra terelve a szót maguk helyett így a cigányokat tették felelőssé a saját politikai bűneikért, összejátszva a kibaszott szélsőjobbal? Pont az a "ballib" lenne jó fej, amely kormány regnálása legutolsó húzásaként, közvetlenül a választások előtt, amikor már egy ország 2/3-a haragudott rájuk, még képes volt elfogadni egy holokauszt-tagadás büntetéséről szóló törvényt? Pont az a "ballib" lenne jó fej, amely csoport kormányfője annak ellenére járt el különböző antirasszista vagy antifasiszta rendezvényekre rendszeresen, hogy a szervezők minden esetben kifejezetten arra kérték, hogy ne tegye tönkre azzal a rendezvényeket, hogy "tiszteletét teszi" egy ilyen, az egész ország által gyűlölt személy?

Melyik országban élt Bíró András az elmúlt években? Mert hogy a magyarországi eseményeket nem követte nyomon, annyi szent.

(A "ballib" azért van mindenhol idézőjelben, mert értelmes ember számára világos, hogy se baloldali, de főleg nem liberális az a politika, amit az MSZP-SZDSZ-koalíció képviselt.)

tommybravo 2012.09.07. 16:24:41

@moszkvicssluszkulcs: Lehúzott redőnyök mögül gyártja az elméletet a legtöbb rasszista is, mert a netes szájhősök többsége legfeljebb a kurucinfón látott cigányt. A net söpredéke elég sok helyen ki tudja fejteni és ki is fejti a véleményét, nincs szükség arra, hogy itt is teleokádják a hálót a saját eszméikkel.

Nekem viszont van személyes, rablásos élményem cigányokkal (kettőt például a nappaliból kergettem ki, mert fényes nappal meghívva érezték magukat), de ettől még messze nem gondolom, hogy minden cigány bűnöző. 8 általános elvégzése után az ember már el tud vonatkoztatni, képes különbséget tenni.

bm613 · http://izland2009.blog.hu 2012.09.07. 16:25:04

@Failer: Nem a börtönben levőkről írtam, hanem a bűnözőkről. Ismétlem: még ha az elképzelhetetlen 100 000-et is elérné a bűnözők száma a cigányok közül, a többségük még akkor sem volna az, ellentétben Vona Gábor aljas, uszító hazugságával.

Mojzes Pál (törölt) · http://mpgondolatok.blogspot.hu/ 2012.09.07. 16:25:08

Munkám során egyre több cigány emberrel kerülök kapcsolatba, és rá kell jönnöm, hogy a beilleszkedett, átlag cigánynak ezek a fogalmatlan jogvédők és anti-fasiszták tesznek a legrosszabbat.
Nem egy van ,nem kettő aki kikéri magának, hogy ne mossák össze azokkal a "koszosokkal", mert ő jár dolgozni, meg maszekolni is és próbál tisztességesen élni, gyerekeit nevelni...
Munkahelyek, normális rendőrség, oktatás kellene, a törvények betartatása kellene semmi más.
Jah ,hogy ezek mind rasszista dolgok kedves jogvédők...
Amíg ez az álságos pc és jogvédő biznisz megakadályozza, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, cigányok és 'magyarok' egyaránt, nem lesz változás, sőt egyre rosszabb lesz.

bunk0 2012.09.07. 16:27:25

há kannadát hozá teszi a naccágosz úr?
mer onnan meg deportálják a romákat ide vissza a szkínhedek közééé

hááá jajj a lááááábammm

moszkvicssluszkulcs 2012.09.07. 16:29:50

@tommybravo: de milyen demokrácia az ahol csak egyfajta vélemény lehet jelen??
A másik gondolatom a címmel kapcsolatos. A mai magyar cigányoknak nincs semmilyen jövőképe. Semmilyen. Huszonvalahány éve tanítok . Régebben még hallottam olyat, hogy ilyen-olyan szakmát szeretnék elvégezni. Évek óta azonban szinte nulla a jövőképpel rendelkező cigányok száma. Illetve van jövőképük. Szeretnének gazdagok lenni. Ezért szeretnének sok gyereket csinálni. Na, ez a jövőképük...

Failer 2012.09.07. 16:32:11

@bm613: Láttál már cigányt? Kétlem, hogy Vona Gábor hazudna hisz ha így lenne az azt jelentené, hogy a magyar lakosság 80-90%-a egy téveszmében hisz.. Bár lehet, hogy nektek egy cigó nem több, mint egy szép folklór 'termék' de nekünk, akik tapasztalati úton ismerik (és akármennyire is fáj, általánosítani lehet) a cigány 'kultúrát' sajnos ez jóval fájdalmasabb történet.

von Putri 2012.09.07. 16:35:57

"A kollektív bűnösség elfogadtatása "

Csak kibuggyan Bíró száján a lényeg: hogy kollektíve felelős mindenki Magyarországon, csecsemőtől aggastyánig a cigánygyilkosságok miatt. Érti ugye mindenki, nem kell magyarázni: a cigányok ELLEN elkövetett gyilkosságok miatt. Mert fordítva természetesen nincs szó kollektív felelősségről

Megint a szokásos kettős mércét forgatják kedvük szerint

bm613 · http://izland2009.blog.hu 2012.09.07. 16:37:48

@Failer: A tények pedig makacs dolgok. Nem fér el az országban több százezer bűnöző. Egyszerűen nem lehetséges. Csak a tisztességes cigányt nem veszed észre.

@moszkvicssluszkulcs: Ja, az a tuti. A pénzért csinált gyerek. Mert akkora ám a támogatás. Tudod, mi a fura ebben? Az, hogy ez olyan világjáró mítosz, hogy még ott is él, ahol gyakorlatilag nincs szociális háló. Az USA-ban élő rokonomtól hallottam, hogy ott a feketék csinálnak segélyért gyereket, mert 1800 dollárt kapnak utánuk havonta. (mondott ennél még nagyobb faszságokat is, bármilyen összeesküvés-elméletet elhisz, amire rábukkan, csak legyenek benne zsidók, szabadkőművesek, Soros György, vagy akárkik, akiket lehet utálni...)

tommybravo 2012.09.07. 16:38:30

@moszkvicssluszkulcs: Szerintem ez egy interjú, és a blog tulajdonosának döntése, hogy lehet-e hozzászólni. Szerintem nincs értelme.

tommybravo 2012.09.07. 16:42:04

@von Putri: A kollektív bűnösséget nem a magyarokra mondja, hanem éppen arról ír, hogy nálunk hagyománya van egy csoportot (legyen zsidó, kulák, kommunista vagy jobboldali) egységként kezelni és az egyes egyének által elkövetett bűnt a teljes közösségre kivetíteni.

Vagyis éppen az ellen érvel, hogy minden magyar vagy cigány bűnös lenne.

von Putri 2012.09.07. 16:42:14

"tulajdonképpen egy Gázai övezetet csinálni, ...
- Minden hasonló elképzelés eddig koncentrációs táborokkal végződött."

Jajaj, nehogy szerkesztő úrnak még baja legyen ebből

Tomi111 2012.09.07. 16:42:46

Mennyi is lesz 2050-re. hihihiihihih szerintem a fele lakossag cigany lesz addigra.

Failer 2012.09.07. 16:44:10

@bm613: Mindenki észreveszi a jó cigányt. A Jobbikosok is.. Azért kezdődik szinte minden magyar cigánykérdéssel kapcsolatos monológja azzal, hogy "..de nem az összes cigány. Van nekem is cigány ismerősöm és jó ember.."

A másik meg az, hogy nézd meg hány cigány van a Jobbikban vagy a Gárdában. Ja igen, erről a ballib sajtó nem szeret beszélni miközben a valóság az az, hogy sem Vona Gábor, sem a Jobbik, sem a Jobbikot támogató emberek nem rasszisták. Ha ez így lenne, én eléggé útált ember lennék a körükben de mégsem vagyok az..

bm613 · http://izland2009.blog.hu 2012.09.07. 16:45:41

@Failer: Ha észrevennék azt a kilencvenvalahány %-ot, nem uszítanának kollektíven az összes cigány ellen...

Infamous 2012.09.07. 16:47:34

Hollandia 50% alatt haha. Biztos ott is randalirozo ciganyhordak vannak,igen.

moszkvicssluszkulcs 2012.09.07. 16:49:06

@bm613: amikor az állam úgy döntött évekkel ezelőtt, hogy minden újszülött kap asszem 40 ezer forintos betétet a cigány lányok napokig a 40 ezer forint bűvöletében éltek. Heteken át azt hallgattam, hogy szoroztak, osztottak, mennyi gyerek után az mennyi pénz. És az istennek sem értették, meg, hogy az nem úgy van, ahogy ők képzelik. Ma már -pedig még nincsenek 20 évesek- 2-3 gyereket látok lógni rajtuk...

von Putri 2012.09.07. 16:49:22

@tommybravo:
Akkor fussunk neki még egyszer a cikknek:

"„Azért sem vezetett társadalmi katarzishoz a rasszista gyilkosságsorozat, mert cigány egyének részéről megvalósított apró, vagy akár emberéletet veszélyeztető bűntettek tudatosan és szisztematikusan etnicizálódnak a neonácik sikeresen genetikai alapúvá tett diskurzusában. "

Magyarán: a neonácik által elnácított társadalom elmulasztotta a katarzisra a lehetőséget

Katarzis görögül megtisztulást jelent, gondolom ezt kened-vágod. A társadalom tehát nem tisztult meg, azaz piszkos maradt

Piszkos náci ország ez, mindenkire rátelepszik a kollektív bűnösség szutyka - Bíró András szerint. Erről fejtettem ki előbb a véleményem

moszkvicssluszkulcs 2012.09.07. 16:50:25

@tommybravo: ez jogos, ez a Te véleményed. Úgy látom, a tulajnak meg más.

G_P 2012.09.07. 16:50:45

Olyan fáradt, kókadt és unalmas a jelenség, mint a 2012-es száraz nyár végére a fák levelei.

F. Bence "filmrendező", a néhány tucat idióta ballib blog, az egyoldalú jogvédők akik csak bizonyos csoportok jogait védik, meg a cinikusan álértelmiségi Index hiába szajkózzák még száz évig azt, hogy a cigányok félelemben élnek, amikor ez KÖSZÖNŐVISZONYBAN SINCS A VALÓSÁGGAL.

A magyarok félnek a cigányoktól, mert a cigányok nagy része (és nem az összes) lop, verekszik, embert öl, és alapvető viselkedési normákat képtelen betartani.

renevol 2012.09.07. 16:52:38

@bm613: Így van. Sajnálatos, hogy a szélsőjobbos hazugságok és hallucinációk terjednek a közbeszédben. Ezek olyanok, hogy nem kell kétszer mondani, és rögtön sok-sok olyan ember elkezd készpénzként kezelni, akiknek nincs meg a 8 általánosuk. Valószínűleg az UFO Magazin is nagy biznisz lesz még egyszer Magyarországon (az ezotéria eleve jól jövedelmező cucc a rasszista nagymagyarkodós divat mellett - ma ezekbe érdemes fektetni, ha sok buta emberről nagyon sok pénzt le akar húzni az ember).

(Jómagam 12 éve dolgozom cigányok között. Sokan, akik nem igen vannak cigány közegben, azt hiszik, hogy a cigányok biztos nem annyira előítéletesek pl. a zsidókkal szemben. Hát egyszer nekem az egyik cigó (fiatal felnőtt férfi) előadta, hogy a zsidók magasabb segélyre jogosultak, mint a cigányok, és ezért utálja őket. A négerek meg ugye havi 1800 dollárra jogosultak. A lényeg, hogy találjunk ki és terjesszünk gonosz hazugságokat, abból baj nem lehet. :))

tommybravo 2012.09.07. 16:53:48

@von Putri: A neonácik által rasszistává tett közbeszéd, nem társadalom. Ha bárhol meg akarja valaki vitatni a kérdést, előjönnek a médiából hallott közhelyek, aztán előbújnak a hörgő nácik és az értelmes vitának vége. De azt sehol nem írta, hogy a magyar társadalom kollektíve bűnös lenne, mint ahogy a cigányok sem mind született gyilkosok.

Failer 2012.09.07. 16:55:45

@bm613: Ez egy tévképzet, hogy uszít. A Jobbik semmilyen szinten sem rasszista vagy uszító. A kurucinfo pl az de a kurucinfót én is egy nemzetiszocialista trágya szarnak tartom és szégyellem, hogy a Jobbik még nem határolódott el tőle (Novák Elődke miatt ugye..)

Én úgy gondolom, hogy a cigány szó egy új tartalommal is elkezdett itthon bírni (ahogy a zsidó szó is). Inkább szitokszó mint népcsoportot megjelölő jelző. Pl. a cigányt én használom arra is aki nem barna hanem fehér, de cigány módjára viselkedik. Így viszont a rasszista, xenofób vád elég nehezen tud már megállni. A kollektíve úszításról pedig annyi a véleményem, hogy a cigányság 'jó' része sem töri nagyon magát, hogy elváljon azoktól akik miatt szitokszó itthon a cigány. Nekik kéne kigyomlálniuk magukból ezeket a férgeket és nem nekünk kell toleránsabbaknak lenni.

Ha most összeszámolom az elmúlt 10 év rasszista indítékú támadásait (minden olyan támadás ami egy másik etnikum ellen irányult, kimeríti a rasszista indítékot (is)) a magyarok illetve a cigányok részéről, gondolom tudod, hogy egy irtózatos szám jön ki a cigóknál miközben a magyarok részéről csekély. Szerintem nem vagyunk rasszisták.. nézd meg Kanadát, most deportál haza 3-4 000 miskolci cigányt.. vagy ottvan franciaország: a demokrácia bölcsője most számolja fel a romániai cigányok putrijait és zavarja őket haza romániába. Vagy ottvan Izrael, akik úgyszint a hozzájuk menekülő afrikaiakat baszkodják ki.. ezekhez képest itthon semmi nincs. Néha sétálgat pár fekete ruhás akik azon kívül, hogy rendre próbálnak vigyázni, senkinek sem ártanak (közben meg a Faszsincs ezredes fegyverekre akar gyűjteni a cigány gárdának)

G_P 2012.09.07. 16:55:48

Higyjétek el egyébként, hogy a havi nettó 75 000 forintért minden nap a bőrét a vásárra vivő egyszerű magyar rendőr srácoknak, ha nem is mondják ki, de rohadtul tele van a hócipője a cigányokkal. Sem őket, sem másokat nem fogtok tudni soha meggyőzni.

A körúton kívül csak Ferihegyre mozduló, divatból kerékpározó, romkocsmákban egyetemi jegyzeteket bújó és 30 éves koráig különböző bölcsész szakokat végző fiatalokat, akik még csak festményről láttak cigányt, talán meggyőzitek.

De azokat az embereket, akik egyre csökkenő reálbérből élnek, napi 8 órát dolgoznak, hogy aztán valami léhűtő senki ellopja a vagyontárgyaikat, na azokat nem.

bm613 · http://izland2009.blog.hu 2012.09.07. 16:56:13

@renevol: Az a baj, hogy még iskolázott emberek is bedőlnek az ilyen egyszerűsített világmagyarázatoknak. Jó párhuzam az ezotéria, az is gyakran arról szól, hogy nesze, itt az egyszerű, mindenki számára elérhető IGAZSÁG, bezzeg a sok szemétláda (orvos, tudós, üzletember stb.) el akarja titkolni előlünk, hogy lehúzzon/tönkretegyen minket, uralkodhasson rajtunk.

Guillaume sous guillotine 2012.09.07. 16:58:21

nekem volt a főiskolán cigány csoporttársam. én nem tekintettem cigánynak mert úgy élt mint egy magyar. fogjátok már fel liberális idióták, hogy nem a bőrszínnel van az embereknek baja, hanem egyesek viselkedésével. ennyi

tommybravo 2012.09.07. 17:00:55

@G_P: Szerintem ott válik el a szar a májtól, hogy "a cigányokkal" van-e baja valakinek, vagy a bizonyos módon viselkedő cigányokkal.

Sajnos én azt tapasztalom a legtöbb ilyen beszélgetésben, hogy egyes nagyhangú hozzászólók nem tesznek különbséget, egyetlen masszaként kezelnek minden cigányt, magyart, gazdagot és szegényt (biciklistát, autóst, devizahitelest, bankárt, tanárt, a sor a végtelenségig folytatható).

A kérdést inkább onnan kell megvizsgálni, hogy miként lehetne továbblépni, megváltoztatni a helyzetet. Erre viszont a nemnáci Jobbiknak sem sok értelmes, és racionálisan megvalósítható ötlete van.

moszkvicssluszkulcs 2012.09.07. 17:01:17

@tommybravo: "A neonácik által rasszistává tett közbeszéd"
De most komolyan. Tényleg így gondolod? Tényleg neonáci a falusi öregasszony, akinek ellopják mindenét? Tényleg neonáci a hivatalnok, akit csapatostul lepnek és félemlítenek meg munkaidőben a hivatalban? Tényleg neonáci az orvos, aki arrébb húzódik a kórház folyosóján ha jön a rokonság? Tényleg neonáci a tanár akinek minden óráját tönkreteszi a soxorosan túlkoros cigány gyerek? Tényleg neonáci a rendőr, akit megvernek, szájába fegyvercsövet dugnak a megfélemlített cigányok??
Mert mindenkinek ugyanaz a véleménye a cigányokról nálunk itt Borsodban... Tehát Borsod neonáci???

renevol 2012.09.07. 17:03:06

@von Putri: Szavakon lovagolsz és kifordítod a mondanivalót. Katarzis alatt a magyar köznyelv egészen mást ért. Pl. művészi alkotások, pl. filmek, színház okozhatnak katarzist a nézőben, amikor valamiféle hirtelen rádöbbenést érez, megérti a mélyebb mondanivalót, átérzi a dolgot, hirtelen szélesebb spektrumot lát meg, az eddigi gondolkodásától eltérő szemszögre jön rá hirtelen. Katarzis elmaradása alatt itt NYILVÁN erre, tehát konkrétan arra gondol az interjúalany, hogy hiába nőtt a cigányellenes náci uszítás egészen odáig, hogy már ártatlan cigánygyerekeket ölnek sorozatban, ez nem keltett nagy megütközést a társadalomban, hogy lám-lám, bizony, most már a saját szemetekkel is látjátok, hogy hova vezet ez. Nem történt ilyen, nem változott semmi. Elmaradt a katarzis.

Ne magyarázz már bele mindenbe gonoszságot (itt: magyarellenességet), csak a gonoszság terjedését éred el ezzel, ami hazánkkal szemben elkövetett bűn.

bm613 · http://izland2009.blog.hu 2012.09.07. 17:03:17

@Failer: Ja, ha te rasszizmusnak nevezel egy sima rablást is akkor, ha cigány az elkövető és "fehér" a sértett, akkor tényleg ők nyernek... Így definiálva igazad van, csak semmi értelme. Rasszista támadás az, aminek az az oka, hogy a sértett egy bizonyos népcsoporthoz tartozik. Az nem tartozik ide, amikor a pénzét akarják elvenni.
Az is játék a szavakkal, amikor a "cigány" szót átviszed a népcsoportról a gazemberekre. Így persze hogy minden cigány gazember lesz... Utána nézhetsz ártatlan bociszemekkel, hogy "én csak a bűnözőket hívom cigánynak, nem az Indiából származó honfitársainkat".
Miért mondod, hogy a tisztességes cigányoknak ki kell gyomlálniuk "maguk közül" a bűnözőket? Felelős a tisztességes cigány azért, ha egy másik cigány bűnt követ el? Akkor te is, én is, mások is felelősek vagyunk a hat ártatlan cigány lelövéséért, nem? De minden más "fehér" magyarok által elkövetett bűnért is, pl. a móri bankrablásért, Donászi Aladár gyilkosságaiért, vagy amit akarsz. Esetleg Simicska 300 milliárdja? Az se rossz. Gyomláljuk ki a politikai maffiát "magunk közül"...

tommybravo 2012.09.07. 17:03:41

@Jari Litmanen: Ez rád talán igaz, de a többség csak annyit tud kilökni a száján (billentyűzetén), hogy "mocskos cigááááány" (zsidó/budai/bölcsész/közgazdász/stb). Ebben semmi különbségtétel nincs a rendes és rendetlen között, mint ahogy abban sincs különbségtétel, amikor valaki azt mondja, hogy "azért lopnak mert cigányok", "pénzért szülnek a cigányok".

Gaius Plinius Secundus 2012.09.07. 17:07:13

Miért, 2050-re ki fogja a romákat eltartani? A cigányok akkor is majd hét gyereket szülnek ha már nem lesz segély amiből eltartsák?

Bíró Andrásnak hány cigány szomszédja van vagy volt? Ő is amolyan csak "selyemkesztyűben piszkálgassuk őket" típusú értelmiségi vagy tényleges segítséget is nyújt (mint sok szociális munkás akik tényleg lejárnak a putriba)

Melyik országnak van sikeres és működő modellje a roma integrációra, és miért nem tudjuk ezt átvenni? Igen tudjuk, mi mind prosztó nácik vagyunk ellentétben a zsidókkal és a cigányokkal ugyebár, ergo az olyan fejlett országok mint Svédország, Finnország vagy Norvégia biztos sikeresen integrálták az ő cigányaikat?

megannyi kérdés válasz nélkül

tommybravo 2012.09.07. 17:09:20

@moszkvicssluszkulcs: Egyáltalán nem gondolom, hogy általában rasszista lenne, de nem is írtam, hogy "a magyarok" (mint csoport, általánosítva) rasszisták lennének. Én magam a közbeszédre gondolok, amiben az általánosítás pontosan a megoldáskeresés felöl visz el: ha azt mondja valaki érvéként, hogy a cigányok azért lopnak, rabolnak, verekednek, mert a génjeikben van, mert "ez náluk a szokás", akkor (1) a cigányok nagyobb részéről, aki próbál becsülettel megélni napról napra, nem beszélsz, viszont jól megsérted, (2) a problémás csoporttal sem tudsz mit kezdeni, mert erre nincs génterápia, és nem is egyforma okok vezettek idáig, így nem is egy fajta eszköz oldhatná meg a helyzetet.

Failer 2012.09.07. 17:09:34

@bm613: Gondoltam van annyi eszed, hogy az életellenes bűncselekményeket veszed csak bele a rasszista támadásokba.. ezek szerint nincs.

Az, hogy vannak a cigányokra jellemző elkövetési módok, arról én nem tehetek (de ezt magad is megerősíted a hozzászólásod végén) Ha találkozol 8-10 fiatal cigány származású emberrel nagyjából sejtheted mi fog történni. Ha ez számodra nem ismerős, akkor nem is érdemes vitáznunk mert nem vagyunk egy szinten.

Igen, a cigányság felelős azért, hogy kollektíve bűntetik őket a magyarok (vagy más nép) vagy nem.

De ha ennyire feléjük hajlasz akkor áruld el, most egész Kanada vagy Franciaország rasszista?

borzimorzi 2012.09.07. 17:11:52

@tommybravo: Elvonatkoztatni és különbséget tenni valóban üdvös és helyes. Épp csak ha egyszer - Na adja az Isten! - arra mennék oda Édesapámék lakásába, hogy 80 éves Apámat már agyonverték, Édesanyámat meg épp próbálják, akkor bizony nem elvonatkoztatni fogok meg különbséget tenni, hanem megpróbálom őket megvédeni akár az életem árán is.

A magyar falusi társadalmak ilyen eseményeket élnek meg heti rendszerességgel, hol itt, hol ott vernek agyon időseket a nem hiába születettek hordái. És ezeknek az áldozatoknak a hozzátartozóit meg a velük együtt érzőket rasszistázzák nonstop az áljogvédők. Miközben mindenki tudja, hogy nem az elkövetők származásával van a gond, hanem a tetteikkel és azzal, hogy nem lehet megnevezni, hogy micsoda nacionáléjuk van. Bezzeg, ha az áldozatok cigányok, akkor aztán minden fősodratú média odaírja, hogy romák az áldozatok, és még azt is megpróbálja elhitetni, hogy emiatt lettek bántalmazva, lett légyen szó akár szerelemféltésről, akár bűnözők közti elszámolási vitáról.

Eközben a demokrácia fellegvárában, az Egyesült Államokban nemcsak a börtönlakók pontos megoszlása van nyilvántartva származási, etnikai tekintetben, és nemcsak a körözésekben szerepel pontosan az etnikai besorolás, de akárhány iskola honlapján is ott van szépen sorban, százalékosan közölve, hogy milyen etnikai arányok jellemzők.

Itt meg megy ez az ostoba, nem PC, csak PC-nek hazudott szájtépés meg terelés. Agyrém. Az kérem, nem PC, hogy lehazudjuk a hírekből az etnikai vonatkozásokat, ha azok egy önkényesen kiválasztott és preferált etnikum tekintetében nem sok népszerűséget szereznek. Kész kabaré még belegondolni is, hogy valaki az amerikai sajtótól elvárná, hogy pl. OJ Simpson tekintetében senki ne mondhassa ki, hogy az ürge afroamerikai.

Üdv:
b

renevol 2012.09.07. 17:14:10

@Failer: "Nekik kéne kigyomlálniuk magukból ezeket a férgeket és nem nekünk kell toleránsabbaknak lenni. "

Légyszíves írd meg, hogy a 150 kilós, egész életét börtönben töltő erőszakos cigány bűnözővel KONKRÉTAN mit csináljon a falu cigány lakossága, mikor az visszatér szeretett otthonába a hűvösről?

Te mit teszel pl. a fehér maffiózók ellen? Hogy gyomlálod őket ki? Ha erre azt akarod válaszolni, hogy te egy talpig becsületes, 200 kilós izompacsirta rendőr vagy, aki minden nap Vizoviczki gorilláit vered agyba-főbe, arra két dolgot tudok mondani így előre is: 1. nem hiszem, 2. nem látom semmilyen hatását, 3. mondj használható alternatívát a 40 kilós cigánylánynak is ugyanerre a helyzetre. Mert ugye te tőle, a 40 kilós cigánylánytól várod el, hogy kigyomlálja a 150 kilós tajparasztot, máskülönben a cinkosának tekinted.

Ezt hívják egyébként rasszizmusnak, hiába is próbálod hárítani a jelzőt. Pusztán a származás (!!) alapján egy érdekcsoportként, összehangolt együtt-mozgóként kezelni valakiket. (Mielőtt a szokásos zsidózással vágnál vissza: igen, azok a zsidók, akik így gondolnak magukra, igen, ők is rasszisták.)

bm613 · http://izland2009.blog.hu 2012.09.07. 17:16:46

@Failer: Arra reagáltam, amit írtál. De a megjegyzésem akkor is érvényes, ha az új értelmezésedet vesszük alapul. Rasszista támadás az, amikor azért támadnak meg valakit, mert egy adott népcsoportba tartozik. Más támadások nem válnak rasszistává attól, hogy a támadó és az áldozat különböző csoportból való.

@borzimorzi: Heti rendszerességgel? Az egész országban összesen nincs heti átlagban egy olyan gyilkosság, ami nem családon belül, vagy együtt italozók körében történik! Olvass kicsit utána, mielőtt hülyeséget írsz.

Gaius Plinius Secundus 2012.09.07. 17:17:44

Az egyetlen megoldás a szegregáció

Javaslom ezt végiggondolni:
imgur.com/7wrag

moszkvicssluszkulcs 2012.09.07. 17:17:52

@tommybravo: Na, itt van elásva a bibi, itt nem igaz a történet:
"cigányok nagyobb részéről, aki próbál becsülettel megélni napról napra"

Mert ez a cigányok igen-igen kis százalékáról mondható el, a többség nem csinál semmit, vagy ha igen-lásd közmunka- akkor az olyan is. Mert ez a rasszista közbeszéd behozta a "cigánymunka" fogalmát is.
És miért is ne általánosítana a köz embere, ha a szembejövő 10 cigányból 8 úgy viselkedik, ahogy azt már sokan, soxor leírták?
Miért ne általánosítanék én is, ha az általam tanított 2 db 5. osztályban tanuló 5 cigány mind megbukott és a "legjobb" is 5 tantárgyból?
Miért ne általánosítana az orvos, ha a szülészeten már szinte csak cigányok szülnek és mindegyik rokonsága kibírhatatlan?
És miért ne általánosítana....

Valóban, a becsületes cigányok-mert persze, hogy vannak- a legnagyobb vesztesei a jogvédők "harcának".

borzimorzi 2012.09.07. 17:23:06

@Failer: Minden ország rasszista, amelyik nem tűri el, hogy törzsi-etnikai alapon szerveződött bűnbandák lepjék el, és nem csinálja tele a gatyáját attól a fenyegetéstől, hogy ha a rendőrsége fellép a bűnözőkkel szemben, akkor le fogják rasszistázni a nemzetközi sajtóban. Nem tudtad? :-)

Talán nem ártana egy kis történelmi visszatekintés!

A Kanadából hazatoloncolt cigányoknak alighanem az a bajuk, hogy megszűnt a kereslet a hagyományos előadásukra. Évszázadokig mindig eljátszhatták azt a mutatványt, hogy amikor kiebrudalták őket valahonnét a bűnözésük miatt, akkor rohantak a következő uralkodóhoz, hogy az védje meg őket. Az meg először örült az új alattvalóknak. Melyik feudális uralkodó ne örülne a munkás kezeknek? Aztán, aki tényleg dolgos volt köztük, az beilleszkedett, beházasodott, elvegyült. Aki meg enyves kezű volt, életvitelszerűen bűnözött, azt előbb-utóbb vagy felakasztották, vagy kipofozták az adott országból. A következő uralkodónál megint kezdték a sírós mutatványt. És ez így ment több, mint ezer évig, mióta csak Indiában Gudzsarat és Rádzsasztán államok uralkodói rendet vágtak, és kipofozták a bűnöző klánokat az államaikból. Így morzsolódtak le közülük mindig a rendes, becsületes, beilleszkedő emberek. És így pofozták őket mindig tovább, nyugatra. 600 éve elértek ide Magyarországra is, de a 600 év is kevés volt nekik a beilleszkedésre. Mire várnak? Tapsra?

Nem, ezek elmentek egészen Kanadáig, előadni megint a sírós mutatványt. Épp csak azzal nem számoltak, hogy időközben körbeért a világ, meg internet is van. Úgyhogy semmi perc alatt kiderítették a kanadaiak is, hogy 90%-ban miféle hazudozó, bűnöző népséggel van dolguk. És kiebrudalták őket, ahogy kell. Azt a 10% beilleszkedni képest meg, aki ért közülük valamit is, azt megtartották. Megint lemorzsolódott közülük a rendes 10%, és a semmirekellő 90% meg tovább lett pofozva, pontosabban most nem Nyugatra tovább, hanem visszafelé. :-(

De persze csakis az lehet a baj, hogy mindenki rasszista. Minden egyes uralkodó, akivel csak találkoztak a hosszú úton végig, Radzsasztántól Párizsig és Ottawáig. Magukba nézni felesleges is. Napnál világosabb, hogy őbennük aztán semmi hiba nincs és nem is lehet!

Üdv:
b

tommybravo 2012.09.07. 17:24:14

@borzimorzi: Az, hogy a cigány áldozatokat mindig feltüntetik, míg a cigány elkövetőek sosem egy klasszikus toposz, de éppen nem igaz. Az elkövetőket nem szokták bemondani, mert ezt tiltja a törvény is, ilyen adatgyűjtés (legálisan) nincs Magyarországon. Ha viszont cigányok az áldozatok, a legritkább esetben kerül be a származásuk a hírbe, KIVÉVE, ha pont azért lettek bűncselekmény áldozatai mert cigányok.

Szerinted a cigányok felelősek a sok gyilkosságért? Akkor elárulok neked egy pár titkot: (1) Magyarországon kevés gyilkosság történik; (2) Finnországban (ezer lakosra számolva) több emberölés van, mint nálunk - cigányuk nincs sok.

www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime/global-study-on-homicide-2011.html

von Putri 2012.09.07. 17:24:40

@tommybravo:
" előjönnek a hörgőnácik"

Szerintem éppen te vagy, aki tematizálni akarja a közbeszédet. Aki tipikusnak, vagy jelentősnek állítja be a cigánybűnözést, az megkapja a náci címkét tőled

Még mielőtt én is megkapnám: a "cigánybűnözés" bejáratott terminus technicus volt a kriminológiában a Kádár korszak idején. Úgy látszik a náculás már akkoriban elkezdődött

P Woodman 2012.09.07. 17:26:19

A mai tanárverés òra közben
hírt olvasva azon töprengek,
vajon három örmény nő tette e?
Se embert, se istent nem tisztelnek
az "integrálòdni vàgyó" üszkök..

borzimorzi 2012.09.07. 17:27:09

@tommybravo: Szóval több gyilkosságra vágysz. Kösz, részemről nem társalgok olyan személlyel, aki tömegek halálára vágyik. Társalogjon az ilyen a többi hasonszőrűvel!
b

milyen szép a Vértes, ó 2012.09.07. 17:29:33

@borzimorzi:

És akkor szegény feje végleg feladta reménytelen küzdelmét a magyar nyelvvel.

tommybravo 2012.09.07. 17:30:39

@borzimorzi: Ezt a következtétést mégis miből vontad le??? Mármint hogy én több gyilkosságra vágynék.

Gaius Plinius Secundus 2012.09.07. 17:32:13

borzimorzi egy undorító libsi az Index fórumról aki nagy tapasztalattal rendelkezik a fajelméletben, nem érdemes vele vitatkozni, őt csak a saját népei érdeklik, szívesen védi a bűnözőket, mentegetésben és rasszistázásban is van 10 év tapasztalata, már a zámolyi romák idején is rasszistázott, és gondolom már akkor is Soros bá "libsi fajvédők" feliratú fizetési listáján volt, csakúgy mint ez a blog

moszkvicssluszkulcs 2012.09.07. 17:33:15

@tommybravo: Az elkövetőket nem szokták bemondani,

A kulcsi gyilkosnak -valamilyen Jutocsa- már aznap mindenki tudta a nevét. Igaz ez az elmebeteg magyar volt. Azt viszont soha nem hallom, hogy Kolompár, Russzó, Kanalas, vagy Rézműves mit csinált.

von Putri 2012.09.07. 17:36:18

@renevol:
"kifordítod a mondanivalót. Katarzis alatt a magyar köznyelv egészen mást ért."

Én nem kifordítom, hanem lefordítom. Katharszoi = megtisztít. Ha sétálsz az athéni utcán, látni fogod, hogy a ruhatisztítót hívják így

Nem kell a műveleltség hiányából etalont csinálni, mert annak ilyen írás lesz az eredménye

tommybravo 2012.09.07. 17:39:01

@moszkvicssluszkulcs: A pécsi gyilkosnak, a Kozma-gyilkosság elkövetőinek is tudta mindenki a nevét. És?

tommybravo 2012.09.07. 17:40:00

@von Putri: Attól, hogy lefordítod, még a magyar nyelvben jelenthet mást. A műveltség hiányát szótárral próbálod elrejteni?

borzimorzi 2012.09.07. 17:40:48

@bm613: Nemcsak gyilkosságok, hanem rablások, súlyos vagy kevésbé súlyos testi sértések, betörések, leköpködések és becsületsértések az utcán stb. Van falu, ahol naponta több tucat van ilyen,és vannak szerencsésebb falvak, ahol csak ritkábban. De mindenütt, ahol a cigányok többségbe kerültek Hevesben, Borsodban, Baranyában. Életvitelszerű bűnözés. Tudod, mi az?
Hogy folyton rettegned kell, mikor tépik ki a fülbevalót nagyanyád füléből. Hogy gyomorgörccsel várod haza a gyerekedet az iskolából, nem verték-e megint össze a cigányok. Hogy már ki sem mégy az udvarra a kint felejtett bádog öntözőkannáért, amit tegnap kint feledtél, mert tudod, hogy ellopták. Hogy a saját gyerekeid táplálására gonddal, munkával, nem kevés pénzből nevelt baromfiknak lába kél reggelre. Sajóládon komplett védett erdőt loptak el a fatolvajok. Pedig nem volt kicsi, hanem 180 hektár! Van fogalmad, mekkora vagyoni és természeti érték az? (Igaz, ennek csak úgy a 2/3-át lopták el, a többit a tulajdonos állam maga vágatta ki, hogy legalább valami haszna legyen belőle.)

A cigányok atrocitásai mindennaposak, arra szocializálják a gyerekeiket is, hogy különösen a nem cigány gyerekekkel és védtelen öregekkel szemben legyenek rendkívül agresszívek. Tudom, mit beszélek, hét évvel ezelőtt a 12 éves, 46 kilós unokahúgomat a túlkoros, retardáltság miatt többször bukott, 16-17 éves és 70-80 kilós cigánylányok kékre-zöldre rugdalták a tornaöltöző sarkában, és közben azt rikoltozták, hogy "Rohatt zsidó, aggyá pézt!" (SIC!) És nem Borsodban, hanem a Budapesti zsidónegyed szívében! A kislány azóta szerencsésen leérettségizett egy olyan gimnáziumban, ahol legalább zsidózás nem volt, lévén fenntartója a Budapesti Zsidó Hitközség. Úgyhogy ne gyere itt nekem a rasszistázással, mert én és a családom Magyarországon rasszistát, antiszemitát, etnikai alapon gyűlölködőt egyedül csak cigányt láttam és tapasztaltam!

Üdv:
b

borzimorzi 2012.09.07. 17:45:01

@tommybravo: Azoknak sem írták ki a nevét, ahogy gyanúsítottak lettek. Más forrásokból, a Cozma gyilkosait elfogó osztrák rendőrök tájékoztatásából lett átvéve a nevük.
Üdv:
b

borzimorzi 2012.09.07. 17:51:53

@tommybravo: Te magad írtad, hogy "Magyarországon kevés gyilkosság történik", ezek a te szavaid. Bárki láthatja, aki feljebb görget. Hát, szerintem meg egy is több a kelleténél, mert egyetlen ember halálával is egy egész világ vész el. És azok, akik képesek a gyilkosságokat kevesellni, azok olyan gazemberek, akiket tisztességes ember bottal sem piszkál. Ennyit rólad.
b

agresszív kismalac · http://kismalac.blog.hu 2012.09.07. 17:52:38

@bm613: Érthető voltál? Igen. Közelebb hoztad a megoldást? Jottányit sem.
Melyik volt a célod?

von Putri 2012.09.07. 17:55:10

@tommybravo:
"Attól, hogy lefordítod, még a magyar nyelvben jelenthet mást."

Nem magyar, hanem Újbeszél nyelv. Amit tetszés szerint alakítanak a trendcsinálók

karit 2012.09.07. 17:59:06

Egyszerű lenne a megoldás és még az országot is kiemelné a szarból.

Minden 18 év feletti állástalan embertől meg kell kérdezni, akar-e munkával pénzt keresni, hogy ne kelljen a más tulajdonát elvennie.
Aki akar, tudásához illő szak- vagy betanított közmunkát adni neki, a szénbányászattól a kútásásig bármit, ami a gazdaságnak is jó.
Aki nem akar dolgozni, azt az ország egyik sarkába telepíteni, tíz méteres betonfal mögé. Évente lehet őket újra megkérdezni.

bm613 · http://izland2009.blog.hu 2012.09.07. 18:00:27

@moszkvicssluszkulcs: A gyilkosok neve meg szokott jelenni a sajtóban, ebben sincs kettős mérce, hiába hazudod.
(megjegyzem, tragikus, hogy egy ilyen alak tanár lehet...)

@agresszív kismalac: Ha egyetlen ember is elgondolkodik a számokon, már megérte leírnom.

bm613 · http://izland2009.blog.hu 2012.09.07. 18:03:09

@karit: Gondolod, hogy az állam tud munkát adni félmillió embernek?

Szélmalomharcos 2012.09.07. 18:04:10

@von Putri:
Hagyd el, náluk a katarzis az agymosást jelent. Kitakarítják az agyad, oszt akkor már jó lehetsz náluk

renevol 2012.09.07. 18:06:26

@von Putri: Hazug érvelés. Én leírtam az igazságot, te továbbra is a hazugságok kizárólagosságáért harcolsz. Gonosz ember vagy.

tommybravo 2012.09.07. 18:07:27

@borzimorzi: Azon nem segíthetek, ha funkcionális analfabéta vagy: senki nem írta, hogy "túl" kevés lenne a gyilkosságok száma. Magyarországon nem történik több gyilkosság mint más európai országokban, sőt, egy sor országnál jobbak a hazai statisztikák.

@von Putri: Ha egy szónak az anyanyelveden van egy jelentése, amit te nem akarsz elfogadni, akkor te vagy nyelvújító.

Éhes_ló 2012.09.07. 18:09:56

@tommybravo: a PC cenzúra eddig is sokat segített a cigányság sikeres integrációjában.
Pl. itt is:
index.hu/belfold/budapest/2012/09/02/kabellopas_a_h6-os_hev_vonalan/
Ez mondjuk heti 5 napon hír, csak a HÉV helyett a MÁV van a hírben.
Gondolom a postolót és a nyilatkozó cigánymosdatót ez sosem zavarta. Sőt még az sem zavarná ha tömegbaleset következne be, mert az hogy a sok paraszt aznnap nem megy munkába, vagy elkásik a cigányt nem nyomatsztje egy pillanatig sem.
De ez sem érdemel már több figyelmet az örmény hisztéria közepette
barikad.hu/ciganyok_oltek_meg_az_idos_bacsit_gyongyoson-20120728

Ilyen napi hírek mellett cigány beilleszkedésről hadoválni és a többségi társadalmat fikázni különösen érdekes világlátás.
De ismerjük jól ezt.
Szerencsére visszaszorulóban van és előbb-utóbb véget vetünk neki.

borzimorzi 2012.09.07. 18:13:45

@bm613: FDR a NEW Deal idején megoldotta kicsit több emberrel is.

Az árvizekről szóló híradásokban rendre cigány többségű települések neveit hallhatod: Átány, Kömlő, Edelény, Tornanádaska, Bódvalenke. Full segélyből élő népesség. Ugyan, ki és mi tilthatná meg egy felelős kormányzatnak, hogy ezeket az embereket segély helyett közmunkában foglalkoztassa, és körbeásassa velük a településüket, majd megásassa velük a vízelvezető csatornákat is? Esetleg kisebb víztározókkal, tókákkal együtt, hogy majd nyáron legyen miből öntözni? A saját és a családjuk életét megvédendő kell ezt a munkát elvégezni, tehát létérdekük is lenne, meg még fizetést is kapnának érte. Hangsúlyozom, a saját életük védelmében ingyért is el kellene végezniük, ahogy te is megjavítod vagy megjavíttatod a házad tetejét, ha beszakadt. De az persze nem elég jó. Hogy miért? Kérdezd az ottani cigányokat, meg a parlamenti képviselődet...

Üdv:
b

Üdv:
b

Éhes_ló 2012.09.07. 18:26:09

@G_P: nem csípem amikor a vizoviczky és cigányőrök 2006 ősze óta nem létező becsületét próbálják itt védeni.
Olyan - hogy a "magyar" rendőr becsülete - nincs, ha valaha is volt egyáltalán.
A rendőr a politikai hatalom láncon tartott kutyája, aki sosem a bűnöző ellen lép fel, hanem a becsületes embereket szuttyogatja és a cigányt, maffiózót és a politikus főnökeiket védi. Parancs szerint, akár törvényt, jogot is sértve. Ez a dolga. Ezért kap fizetést.
Ezért nem becsülik semmire.
Ezért nem volt nincs már régen becsülete, mert tisztességes ember ilyet nem tesz és ilyenekkel nem szív egy levegőt.
Nekik ez az állapot kóser.
Csak a vérdíj kevés amit beszednek tőlünk és amit a főnökeiktől azért a hóhérnak való munkáért kapnak.

karit 2012.09.07. 18:29:19

@bm613: szerintem akarat és szervezés kérdése. Azért van munkanélküliség, mert aki munkanélküli, az válogat. Teheti, mert segélyt kap az adózóktól.

Amíg van csatornázatlan utca az országban, amíg az utolsó szál parlagfű is ki nincs tépve, amíg az aszályos földeken nem vezet keresztül 10 kilométerenként Duna-Tisza öntözőcsatorna stb. stb., addig ne legyen munkanélküliség!

Éhes_ló 2012.09.07. 18:34:32

@renevol: titkosszolgálati kombinációk végén ki vár katarzist?
A megrendelő legfeljebb akit átvágtak a tehetségtelen titkosszolgái, mint a németeknél is tették.
A titkosszolgálatok, ügynökök, hazugságok, hamisított bizonyítékok, koncepciók, kettős mérce, és a PC média újbeszél nyelven előadott hisztériája nem adhat katarzist.
Értelmes embereknek legalább is nem.

pandacsökiboborján 2012.09.07. 18:34:43

A "tudós és társadalomkutató" szerint etnikai alapon utasítják el az embereket ,pl. itt Hollandiában,pedig szerintem kulturális alapon...a sok fejfedős,otthon ülő,soha nem dolgozó,szociális segélyből élő moszlim nő látványa nem biztos,hogy jó pont a megítélésükben. Külön fonák,hogy a hollandok rendkívül toleránsok,miközben a kissebségnek számító moszlimok(már pl. Rotterdamban többségben vannak) kurvára nem toleráns és általában agresszív bunkó...amúgy meg mára elegük lett a moszlimokból. Két hét múlva alsóházi parlamenti választások lesznek,kíváncsi vagyok hol végez Gert Wilders moszlim-ellenes pártja....
Ja a cigányokat itt is,mint mindenhol utálják,bár sokkal szerencsésebbek,mert itt alig látni....

pandacsökiboborján 2012.09.07. 18:40:46

Ja és itt a bűnelkövetők származását is közlik: pl. marokkói fiatalok lelőttek egy másik fiatalt,mert nem adott cigarettát. Otthon ugye még mindig nem mondják ki,hogy kibaszott cigányasszonyok verték meg a tanárnőt,meg 80-as IQ-jú cigányok ölnek napi rendszerességgel idős embereket?! Remélem ez a vén hülye Bíró olvassa a kommenteket...ha még ellát a monitorig.

agresszív kismalac · http://kismalac.blog.hu 2012.09.07. 18:48:27

@bm613: Egyrészt- a számok/arányok légből kapottak. De ez a kisebb baj. A nagyobb az, hogy ezen az úton- már ti. ilyen-olyan statisztikák szajkózásával- a többségi társadalom (jórészt tapasztalatokon alapuló) beállítottsága NEM változtatható meg.

renevol 2012.09.07. 19:06:17

@Szélmalomharcos: "Hagyd el, náluk a katarzis az agymosást jelent."

Tehát tagadod,. hogy a magyar nyelvben a "katarzis" szó ezt jelenti: hu.wikipedia.org/wiki/Katarzis

"Katarzisnak nevezzük az olyan élményeket, amelyek az embert életének teljes vagy részleges megváltoztatására vagy erőteljes megerősítésére sarkallják, nemcsak értelmileg, hanem mindig érzelmileg is. (...) A műalkotások befogadásának általános, mindhárom műnemben jelentkező élménye."

?

Szerinted a "katarzis" szót Magyarországon elsősorban az eredeti görög jelentésében használják: megtisztulás? Azt állítod te is, hogy az itteni cikkben az interjúalany a "katarzis" szó használatával ezt szeretné közölni (idézet a haverodtól): "Piszkos náci ország ez, mindenkire rátelepszik a kollektív bűnösség szutyka"?

Tényleg azt állítod, hogy létezik egy ilyen jelenség Magyarországon, mi szerint aki veled nem ért egyet, az a "katarzis" szóra a következő jelentést erőlteti rá (idézlek): "agymosás"? Szó szerint tehát "elmaradt az agymosás"?

Jesszus úristen!

Bocs, de te vagy nem beszélsz magyarul,
vagy hazudsz,
vagy teljesen hülye, műveletlen,
vagy szellemi fogyatékos vagy
a szókiforgató hazug náci haveroddal együtt.

Csak és kizárólagosan egyetlen kibaszott gonosz cél lebeg a szemetek előtt: besározni mindent, ami igaz, normális és jó, és körömszakadtáig hazudni, hazudni, hazudni, hogy egy abnormális, gonosz sötétségbe taszítsátok a világot. EZ a kibaszott fajtátok, tetves náci férgek. Természetesen eljátszadozhat ezzel bármelyik gyerek a monitor előtt ülve egy számítógépes játékban, kiélheti a gonosz pusztító hajlamait - de ha élesbe megy a játék, akkor az ilyeneknek a helye a kalodában van.

bm613 · http://izland2009.blog.hu 2012.09.07. 19:28:33

@karit: Mi van???? Szerinted mindenhol akad munka, csak nem akarnak dolgozni? Beveszed ezt a fideszpropagandát? Komplett térségek vannak munka nélkül, és az ott élő szegény embereknek nincs pénzük arra sem, hogy elmenjenek valami jobb környékre munkát keresni.
Abban igazad van, hogy volna mit csinálni ezeken a helyeken. De jelenleg nem kínál senki munkát. Sem az állam, sem az önkormányzat, sem vállalkozók. Ha lesz munka, hidd el, szívesen fog menni ezeknek az embereknek az elsöprő többsége. Persze csak akkor, ha munkabért kapnak érte, nem 47 ezret...

Szélmalomharcos 2012.09.07. 19:52:39

@Éhes_ló:
Ne légy már annyira szívtelen, biztos éppen az a kábelköteg kellett nekik a megélhetéshez

Szélmalomharcos 2012.09.07. 19:56:03

@renevol:
Látom teljesen bezsongtál

Komolyan gondolod, hogy ha random lepuffantanak néhány cigányt, attól bárkinek is lesz "A műalkotások befogadásának általános, mindhárom műnemben jelentkező élménye."
?

eßemfaßom meg áll · http://tahobloggerek.blog.hu 2012.09.07. 20:25:59

A rasszista cigány:

www.pecsma.hu/helyi/2012/09/05/romagardat-hoztak-letre-pecsett/

"Bagó a műsorban elmondta: megjárta a börtönt, többször volt, több mindenért is büntetve. Ők most sem akarnak mást, mint megvédeni a romákat. Bagó kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy valóban van cigánybűnözés. "

moszkvicssluszkulcs 2012.09.07. 21:59:55

@bm613: Ha a gyilkos cigány, akkor nem jelenik meg a neve a sajtóban. Max a monogramja.

bm613 · http://izland2009.blog.hu 2012.09.07. 22:08:03

@moszkvicssluszkulcs: Ugyanúgy, mint a többinek. H. Csanád Jutas is így volt írva először. Napokkal később derült ki a családneve. P. Lászlónál, Bándy Kata gyilkosánál nem tudhatjuk, mikor került volna elő a családnév, mert addigra a kuruc előszedte, és elterjedt a neten, de feltehető, hogy hasonló idő lett volna. Ahogy tudjuk Marian Cozma gyilkosainak nevét is, az sem volt titok. Úgyhogy nem kell csúsztatni, fogadd el, hogy nincs igazad.

moszkvicssluszkulcs 2012.09.07. 22:14:21

@bm613: Igen, ezek országos ügyek. De én sűrűn szoktam olvasni megyei napilapokat is-tudom, fene a gusztusom-, na ott onnan lehet tudni, hogy milyen az elkövető etnikuma, hogy van-e neve, mert akkor magyar-hozzáteszem ez igen ritka- de általában mindig név nélküli a gyilkos. Na ilyenkor mindenki számára világos minden.

bm613 · http://izland2009.blog.hu 2012.09.07. 22:16:43

@moszkvicssluszkulcs: Na várjunk. Szóval az a logika, hogy ha nem tudod a nevét, és így nem látod, hogy feltehetően cigány-e, akkor biztosan az. Ez nekem nem jön ki valahogy. Ugye nem matekot tanítasz?

moszkvicssluszkulcs 2012.09.07. 22:20:16

@bm613: nem matekot:)) És igen, ha nincs neve akkor cigány az elkövető.

bm613 · http://izland2009.blog.hu 2012.09.07. 22:22:27

@moszkvicssluszkulcs: Én meg azt mondom, hogy nem az. Nos? Bizonyíték 0-0.

moszkvicssluszkulcs 2012.09.07. 22:33:26

@bm613: Én meg azt mondom, hogy ha olyat olvasok, mint most Tornanádaskán, hogy csoportosan elkövetett tanárverés, akkor tudom, hogy milyen az elkövető. És, ha azt olvasom, hogy pl:Turán a rendőrtámadásnál, hogy elfogtak egy 15 meg egy 17 éves támadót, akkor tudom, hogy milyen az elkövető. Aztán, ha azt olvasom pl: Sajószentpéter, hogy csoportosan támadnak meg egy rendőrt és a szájába fegyvert dugnak, akkor tudom, hogy milyen az elkövető. És ha azt olvasom, hogy az éj leple alatt kifosztanak, megölnek öregeket, akkor tudom, hogy milyen az elkövető. És ha azt olvasom, hogy 10-13 éves gyerekek szedik fel a vasat a vasúton életveszélyt okozva ezzel, akkor tudom, hogy milyen az elkövető.
És az egy dolog, hogy én tudom/tudni vélem, de sok százezren is tudják/tudni vélik. Ez pedig olyan tömeg, ami már megkerülhetetlen tényező és okot ad a jajgatásra bizonyos körökben.

sanya64 2012.09.07. 23:30:09

azt, hogy mikor cigányok az elkövetők, azt nem fűzik bele a hírekbe, annakidején Bárdosék kezdték iparszerűen művelni a tv2-nél, akkor lett ennek nagy divatja...
miután végre valahára otthagyta a céget, azért Andriska is csak elárulta ám, hogy utólag már ritka nagy baromságnak tartja, amiket ott csináltak, persze ez a fajta szándékos elhallgatás mindannak csak egy igen kis része volt, mindannyian emlékszünk rá....

ejszarny · http://www.ejszarny.hu 2012.09.08. 01:15:45

@karit: +1

valami hasonlot szoktam fejtegetni en is.
nem az etnikai hozzatartozas erdekel, hanem az, h ne ingyenelokkel legyen tele az orszag

ejszarny · http://www.ejszarny.hu 2012.09.08. 01:22:57

@bm613: igazabol a szamokkal a sajat elmeleted alatt vagod a fat.
ha azt mondod, hogy van ket fajtad, es az egyik fajtanal ossz. 9 milliobol 5000 bunozo, a masik fajtanal 500 000-bol 10000 bunozo,
akkor a te statisztikad szerint a masik fajta 36x nagyobb hajlamot mutat a bunozesre,
vagyis A TE SZAMAID ES ELMELETED ALAPJAN bizony nagyon komolyan kimutathato a kulonbseg a bunozesre valo hajlam tekinteteben.

borzimorzi 2012.09.08. 22:56:56

@bm613: Kérlek, vedd figyelembe, hogy ez az "adjon valaki munkát" szöveg egyszerűen anakronisztikus. Munkát _adni_ a Rákosi-érában és a Kádár-korban lehetett valakinek. Előtte is, utána is kapitalizmus volt, ami azt jelenti, hogy aki alkalmazottként kívánt vagy kíván elhelyezkedni, annak a munkát _meg kell keresnie_. Plusz a kapitalizmus kb. kétszáz éve létezik egyáltalán, az ipari forradalom óta. Az emberi történelem és a munka története ennél egy kicsikét régebbi időkre nyúlik ám vissza...
A XXI. században a munkát _keresni kell_, ha valaki alkalmazott akar lenni. Ha pedig vállalkozó, akkor a saját munkahelyét neki magának kell _megteremtenie_. De egy falusi cigánynak nem kell feltétlenül messzire mennie, elég,ha kimegy a kertjébe, és elkezdi művelni. A falusi portákon mindig nagy telek is van a ház alatt, úgyhogy meg kell művelni! Adjon munkát saját magának, ha már egyszer nem tanult szakmát, hogy más munkaadók számára vonzóvá tudja tenni magát! A kapa nem rasszista ám!
S nem a többségi társadalom hibája, hogy valakik a kívülállás "kultúrájának" élharcosaiként 12-14 éves koruktól már nem hajlandók iskolába járni, hanem helyette gyermeket "vállalnak" a társadalom kontójára. Ugyan, miféle munkahely az, ahol erre a "szakismeretre" van igény? Hát, ja. A prostitúció. Van is Nyíregyháza utca Amszterdamban, csurig tele Magyarországról odahurcolt cigánylányokkal. Ez az a "karrier", amit a kívülállás kultúrája nyújtani tud egy lánynak, plusz a folytonos rettegés, mert az itthon hagyott gyerekeivel zsarolják, hogy ne merjen megszökni az őt kínzó, bántalmazó stricitől! Ezt érték el az agyament jogvédőcskék, akik kibrusztolták, hogy "tiszteletben kell tartani az ő speciális kultúrájukat". Aha, beleértve a délben kelést meg az iskolakerülést is, és persze a diáktársak meg a tanárok verését. Mostanára elérték, hogy semmiféle kényszert nem lehet alkalmazni, még szelídet se, úgyhogy szabad az út az analfabétának megmaradni kívánók előtt.
Ja, hogy egyesek ennél többre vágynak? Azt meg tudom érteni, de akkor azzal kell kezdeni, hogy kihajítják a szemétre a kívülállás "kultúráját", és irány a kert, meg a háziipar. Voltaire sem tudott jobbat ajánlani, mint azt, hogy "Művelgessük kertjeinket!". A világ legnagyobb hatalmú emberének, Obama elnöknek a felesége is művelgeti a kis konyhakertjét, amit a Fehér Ház parkjából elkerített, és nem derogál neki! Hát, akkor talán a vidéki cigányasszonyok is megfoghatják azt a kapanyelet!
Üdv:
b